آماده سازی دبیرستان برای اول مهر

آماده سازی دبیرستان با کمک اولیا، دانش آموزان و مسئولین دبیرستان

گزارش تصویری